Roko Fun

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.rokofun.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Właścicielem Serwisu jest ZBYSZKO COMPANY z siedzibą w Radomiu (26-600), ul.Warszawska 239.
 3. Celem Serwisu jest udostępnianie użytkownikom wzorów umów i pism procesowych niezbędnych w obrocie prawnym oraz udzielanie użytkownikom konsultacji i pomocy prawnej.
 4. Publikacje oraz wybrane wzory udostępnione w Serwisie są bezpłatne. Pozostałe wzory można pobrać odpłatnie po uiszczeniu opłaty SMS-em bądź przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu Dotpay.
 5. Cena danego wzoru płatnego za pośrednictwem systemu Dotpay podana jest zawsze przy ikonce danego wzoru. Cena danego wzoru przy płatności SMS-em podana jest w opisie danego wzoru. Podane ceny wzorów zawierają należny podatek od towarów i usług. Brak ceny przy danym wzorze oznacza, iż użytkownik może go pobrać nieodpłatnie.
 6. W celu pobrania danego wzoru przy płatności za pośrednictwem Dotpay należy: a) dodać wybrany wzór do koszyka b) zarejestrować się w Serwisie podając swój nick, hasło oraz adres poczty elektronicznej; c) opłacić wzór za pośrednictwem systemu Dotpay d) w „obszarze pobierania” znajdującym się w pierwszym boksie w lewej kolumnie serwisu kliknąć na link do danego wzoru. Wzory opłacone e-przelewem w ramach systemu Dotpay dostępne są na koncie użytkownika przez okres 5 dni. Użytkownik może pobrać dany wzór ze swojego konta maksymalnie trzykrotnie. Po upływie 5 dni lub po trzykrotnym pobraniu wzoru z konta Użytkownika, w celu uzyskania dostępu do wzoru konieczne jest ponowne opłacenie wzoru.
 7. W celu uzyskania dostępu do treści płatnego wzoru należy: a) wysłać krótką wiadomość tekstową SMS  na numer podany przy wybranym wzorze, koszt wysłania danego SMS-a oraz treść SMS-a  są wskazane w okienku dostępnym po kliknięciu na link do płatności SMS; b) wpisać otrzymany w SMS-ie zwrotnym kod we wskazane pole. Po prawidłowym wpisaniu kodu Użytkownik uzyskuje dostęp do treści danego wzoru. Dany kod jest ważny wyłącznie w ramach okienka z wygenerowaną treścią SMS-a, którą Użytkownik wysłał w celu otrzymania kodu.
 8. Wzory dostępne w Serwisie nie powinny być wykorzystywane w obrocie prawnym bez każdorazowego dostosowania ich do aktualnego stanu prawnego i faktycznego. W tym celu zaleca się uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej. W celu uzyskania konsultacji lub porady prawnika współpracującego z Serwisem należy skontaktować się drogą e-mailową z Serwisem na adres podany w zakładce kontakt i możliwie jak najdokładniej opisać problem wraz z załączeniem niezbędnych dokumentów w formie elektronicznej.
 9. W terminie 24 godzin od odebrania zgłoszenia Użytkownika przedstawiciel Serwisu poda Użytkownikowi wysokość wynagrodzenia za wykonanie danego zlecenia wraz z przewidywanym terminem jego wykonania. Wskazany w zdaniu poprzedzającym termin nie biegnie w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku gdy przedstawione informacje i załączone dokumenty nie będą wystarczające do realizacji zlecenia, przedstawiciel Serwisu przedstawi Użytkownikowi zagadnienia i określi dokumenty, których przedstawienie jest niezbędne do realizacji zlecenia. Wycena i podanie terminu realizacji zlecenia nastąpi po dostarczeniu niezbędnych informacji i dokumentów.
 10. Brak kontaktu ze strony Użytkownika lub niedostarczenie wymaganych informacji lub dokumentów traktowane będzie jako rezygnacja Użytkownika ze zlecenia.
 11. Prawnik współpracujący z Serwisem przystępuje do realizacji zlecenia w momencie wpłynięcia wynagrodzenia we wskazanej wysokości na rachunek bankowy Serwisu. Numer rachunku bankowego podawany będzie wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia.
 12. Odpowiedź będąca wynikiem realizacji zlecenia zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej, z którego nastąpiło zgłoszenie. Na pisemne żądanie Użytkownika, odpowiedź może zostać przesłana na podany przez Użytkownika adres do korespondencji.
 13. Serwis podejmie starania, aby odpowiedzi udzielane były w terminie 48 godzin od dnia wpłynięcia wynagrodzenia na rachunek bankowy Serwisu. Wskazany w zdaniu poprzedzającym termin nie biegnie w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 14. Wykorzystanie treści Serwisu w innym celu niż do użytku własnego wymaga pisemnej zgody właściciela Serwisu. W szczególności zabronione bez zezwolenia właściciela Serwisu jest kopiowanie treści w całości lub części, wprowadzanie zmian, powielanie, i jakiekolwiek inne ich wykorzystywanie w celach komercyjnych, za wyjątkiem wykorzystywania wzorów w obrocie prawnym po uprzednim dostosowaniu danego wzoru do aktualnego stanu prawnego i faktycznego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych przepisów prawa.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z zamieszczonych w Serwisie wzorów wymaga każdorazowo dostosowania ich do konkretnego stanu faktycznego i prawnego. W tym celu właściciel Serwisu zaleca skorzystanie z fachowej pomocy prawnej. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody użytkownika spowodowane niedostosowaniem wzorów do aktualnej sytuacji prawnej i/lub faktycznej bądź niewłaściwym lub nieumiejętnym ich zastosowaniem.
 2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystania przez użytkownika treści zamieszczonych w Serwisie. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią porad prawnych, tym samym właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie się Użytkownika do informacji zamieszczonych na stronach Serwisu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Ewentualne reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres właściciela Serwisu, podany w ust. 2 regulaminu.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia reklamacji do właściciela Serwisu.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, usługa zostanie wykonana ponownie. Użytkownik nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku wysłania niewłaściwego kodu SMS w wyniku błędnego jego odczytania, Użytkownik w celu otrzymania danego wzoru powinien wysłać na adres poczty elektronicznej podany w zakładce „kontakt”sześć pierwszych cyfr telefonu, z którego wysłany został SMS, podać nazwę wzoru, który miał być pobrany, a także adres e-mail, na który wzór ma być przesłany. Jeżeli informacje podane przez Użytkownika będą zgodne z informacjami zapisanymi w systemie Serwisu, wskazany wzór zostanie przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail w terminie do 12 godzin od otrzymania przez Serwis powyższej wiadomości od Użytkownika.

Postanowienia końcowe

 1. Serwis nie gromadzi i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników. Użytkownik rejestrując się w Serwisie obowiązany jest podać wyłącznie nick, hasło oraz adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku gdy specyfika usługi wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy między Serwisem a Użytkownikiem lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy. W przypadku przetwarzania danych administratorem danych osobowych jest Legal24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-687), ul. Wyspowa 2/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000400202, NIP 5242745806, REGON 145830500, kapitał zakładowy 10.000 zł. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania. Podając dane osobowe Użytkownik jednocześnie oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych / Dz. U. 2014.1182.j.t./.
 3. Użytkownik w celu uzyskania faktury VAT obowiązany jest podać niezbędne dane. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy oraz na przesłanie faktury VAT na adres poczty elektronicznej,. Na żądanie Użytkownika  faktura VAT zostanie również nysłana na adres do korespondencji podany przez Użytkownika.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.